Taşeron Personelin İtiraz Sonuçları

Taşeron Personelin İtiraz Sonuçları

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan başvuru sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar, İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, itiraz sonuçları listeleri aşağıda yayımlanmıştır. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 09.03.2018 

NOT: Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listeleri, Sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler  www.silivri.bel.tr  internet adresimizde ilan edilecek olup yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

EK: İTİRAZ KOMİSYONU KARARI VE LİSTELER