Meclis Denetim Komisyonu 2015 Yılı Denetim raporu

MECLİS DENETİM KOMİSYONU

2015 YILI DENETİM RAPORU

 

DENETLEME YERİ                                :

İli                    : İstanbul

İlçesi                : Silivri


 

DENETLEYEN                                    :

Meclis Üyesi            : Zafer BIYIKLI

Meclis Üyesi            : Saadet GENCOĞLU

Meclis Üyesi            : Figen YILDIZ

Meclis Üyesi              : Harun TÜFEKÇİ

Meclis Üyesi            : Mutlu BOZOĞLU


 

DENETLENEN                                    :

Kurum                 : T.C. Silivri Belediyesi

İşler                : Gelir ve Giderler

Dönem                : 01.01.2015 - 31.12.2015


 

DENETİM TARİHİ                                :

Denetime Başlama         : 17.01.2016

Denetime Son Verme        : 30.03.2016

Toplantı Gün Sayısı     : 21


 

DENETİM KONUSU                                :

Silivri Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi

    
 

İÇİNDEKİLER

              

 1. AMAÇ

 

 1. DAYANAK

 

 1. YÖNTEM

 

 1. İNCELEME-ARAŞTIRMA

 

 1. GELİRLER

 1. Öngörülen gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılımı

 2. Vergi gelirlerinin türler itibariyle dağılımı

 3. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin türler itibariyle dağılımı

 4. Alınan bağış ve yardımlar ile özel yardımların türler itibariyle dağılımı

 5. Diğer gelirlerin türler itibarıyla dağılımı

 6. Sermaye gelirlerinin türler itibariyle dağılımı

 

 1. GİDERLER

 1. Personel Giderleri

 2. Sosyal Güvenlik Kur.

 3. Mal ve Hizmet Alımı

 4. Faiz Giderleri

 5. Cari Transferler

 6. Sermaye Giderleri

 7. Sermaye Transferleri

 8. Yedek ve Ödenekler

                  

 1. SONUÇ

 1. Tespitler

 2. Öneri-Dilek ve Temenniler 

 1. AMAÇ

 

03/07/2005 tarihinde T.B.M.M. de kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu 13.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kanunun’’ Denetim Komisyonu”  başlıklı 26.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile Nüfusu 10.000 in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap  kayıt ve işlemlerin denetimi için  kendi  üyeleri  arasında gizli oyla ve üye sayısı  üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur.

Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

Denetim komisyonu raporu ayrıca meclis gündemine alınıp kabulü veya reddi konusunda mecliste bir oylama yapılmaz.

Anılan kanun hükümleri uyarınca Silivri Belediye Meclisince 04/01/2016 tarihinde yapılan seçim sonucunda Zafer BIYIKLI, Saadet GENCOĞLU, Figen YILDIZ, Harun TÜFEKÇİ, Mutlu BOZOĞLU’dan oluşan Denetim Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır.

Denetim Komisyonu 17/01/2016 tarihinde ilk toplantısını yapmış ve aldığı kararla;

Denetim Komisyonu Başkanlığına Zafer BIYIKLI getirilmiş olup, ayrıca Silivri Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Emre SARISALTIKOĞLU’ndan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23. maddesi(a)fıkrası gereği yararlanılması uygun görülmüştür.

 

 1. DAYANAK

 

Komisyonumuz yaptığı çalışma ile belediyenin 2015 yılı gelir ve Giderlerinin yanı sıra bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin incelenip değerlendirilmesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,

3194 sayılı, İmar Kanununu,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,

237 sayılı Taşıt Kanununu,

6183 sayılı Amme Alacakları Kanununu,

4749 sayılı Kamu Finansman ve Borç Yönetimi Kanunu,

1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu,

4811 sayılı Vergi Barış Kanunu,

213 sayılı Vergi Usulü Kanunu,

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4857 sayılı İş Kanunu,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6111 sayılı Kanun,

6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunlara bağlı yönetmelikler ve bakanlık genelgeleri esas alınarak Belediyenin kuruluş şemasında yer alan müdürlük ve buna bağlı tüm birimlerin çalışmalarında kaynakların daha ekonomik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, ayrıca kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığının tespiti için tamamen bağımsız ve objektif bir denetleme amaçlanmıştır.

 

 1. YÖNTEM

 

Denetim Komisyonumuz, yasadan kaynaklanan görevini icra etmek için, 2015 yılı ile ilgili 01.01.2015-31.12.2015 mizan değerleri, kesin hesap, bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması ve bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu ile ödenek listesi gibi mali veriler üzerinde çalışmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde birim müdürlükleri ile gerekli yazışmalar yapılmış olup istenilen bilgi ve belgelere ait cevabi yazılar alınmıştır.

 

Ayrıca;

2015 yılında yapım işlerine ait ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir.

2015 yılında mal ve hizmet alım işlerine ait muhtelif ihale dosyaları incelenerek 4734 sayılı kamu ihale kanununa uygunluğu kontrol edilmiştir.

2015 yılında kiralanan ve satılan gayrimenkul işleri incelenerek 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluğu kontrol edilmiştir.

2015 yılı tahsilat işlemleri incelenerek kanun ve ilgili mevzuatlara göre uygun yapılıp yapılmadığı, ayrıca gelirlerin belediye banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilmiştir.

Bütçe ve kesin hesap karşılaştırmaları, belediye gelir ve giderleri, borç ve alacakları ile bilanço hesapları incelenerek stratejik plan ve performans programına uygunluğu kontrol edilmiştir.

    

    Sonuç bölümünde denetim komisyonu kanaat ve kararına yer verilmiştir.

 

 1. İNCELEME ve ARAŞTIRMA

 

Denetim Komisyonu’nun, imar planı değişiklikleri ile personel alımları ve personel atamaları konusunda denetim yetkisi bulunmamaktadır.

Denetim Komisyonunun görev ve yetkisi belediyeyle sınırlı olup, belediyelerin bağlı idareleri (ASKİ, İSKİ, EGO, GASKİ, KOSKİ, gibi) bu denetimin kapsamına girmez.

Belediyelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler, meclis denetim komisyonunun görev ve yetki alanı dışındadır.

Denetim Komisyonu, belgeler üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme yapamaz veya yazı yazamaz.

Denetim komisyonu, denetim görevini yaparken ve bilgi ve belge isterken belediye ve bağlı idare hizmetlerinin görülmesini aksatacak tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir.

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.

Ancak, belediye ve bağlı kuruluşlarından istenilen bilgi ve belgelerin, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleriyle ilgili olması gerekir.

Denetim komisyonunun denetim yetkisi belediyenin mali işlemleri üzerindedir.

Raporun sonuç bölümünde denetim konularına ilişkin genel bir değerlendirme yapılabilir, eleştiri ve öneriler getirilebilir, varsa tespit edilen kamu zararlarının tahsil edilmesi gerektiği belirtilebilir.

 

 1. GELİRLER

 

Komisyonumuz ilk toplantısına 17/01/2015 günü başlayarak 08-09-10-11-16-17-18-23-24-25-26 Şubat, 01-02-03-04-09-10-15-29-30 Mart 2016 günlerinde toplam 21 oturumda gerçekleştirilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 59’ncu maddesinde Belediyenin gelirleri şu şekilde belirlenmiştir:

a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.

b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.

c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.

g) Bağışlar.

h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.

i) Diğer gelirler.

 

Komisyonumuzun Silivri Belediye Başkanlığı‘na ait Gelirler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN

GELİR

ORAN

%

Vergi Gelirleri  

86.758.000,00

85.820.980,57

67.188.978,16

78,29

Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.

13.850.000,00

10.833.813,26

4.662.241,44

43,03

Alınan Bağış ve Yardımlar

457.000,00

54.000,00

54.000,00

100

Diğer Gelirler

39.635.000,00

43.584.403,81

33.730.823,29

77,39

Sermaye Gelirleri

20.100.000,00

4.526.189,10

4.526.189,10

100

TOPLAM

160.800.000,00

144.819.386,74

110.162.231,89

76,07

 

 1. VERGİ GELİRLERİNİN TÜRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN

GELİR

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

34.750.000,00

36.454.656,75

21.671.291,85

Dahilde Alınan Mal ve Hizmetler

9.400.000,00

7.541.355,34

6.508.955,65

Harçlar                     

42.507.000,00

41.810.246,53

39.008.437,48

Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler

101.000,00

14.721,95

293,18

TOPLAM

86.758.000,00

85.820.980,57

67.188.978,16

 

 1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN TÜRLER  İTİBARİYLE DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN

GELİR

Mal ve Hizmet Satışı Gelirleri

7.430.000,00

3.512.042,81

1.784.257,85

Kira Gelirleri

6.400.000,00

7.321.770,45

2.877.983,59

Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

20.000,00

----

 

----

TOPLAM

12.436.000,00

10.833.813,26

4.662.241,44

 

 1. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL YARDIMLARIN TÜRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN GELİR

Merkezi Yön.Bütçesine Dahil İd.den Alınan Bağışlar

300.000,00

54.000,00

54.000,00

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

32.000,00

-----

----

Kurum ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar

100.000,00

-----

----

Proje Yardımları

25.000,00

-----

----

TOPLAM

457.000,00

54.000,00

54.000,00

 

 1. DİĞER GELİRLERİN TÜRLER İTİBARIYLA DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN GELİR

Faiz Gelirleri

645.000,00

86.267,44

86.267.44

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar

28.870.000,00

28.961.697,44

28.776.124.78

 

Para Cezaları

9.750.000,00

13.621.379,98

4.149.925,18

Diğer Çeşitli Gelirler

370.000,00

915.058,95

718.505,89

TOPLAM

39.635.000,00

43.584.403,81

33.730.823,29

 

 1. SERMAYE GELİRLERİNİN TÜRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

 

GELİRİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

GERÇEKLEŞEN GELİR

 

Taşınmaz Satış Gelirleri

20.000.000,00

4.523.742,60

4.523.742,60

 

Taşınır Satış Gelirleri

100.000,00

2.446,50

2.446,50

TOPLAM

20.100.000,00

4.526.189,10

4.526.189,10

         

2015 yılı Gelir Bütçesi özetlendiğinde 160.800.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuş olup; 2014 yılından 28.686.412,39 TL tahakkuk devri ile 2015 yılında yapılan 117.411.938,08 TL tahakkuk ile 1.278.963,73 TL tahakkuktan terkinden sonra, 2015 yılı toplam gelir tahakkuku 144.819.386,74 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tahakkuktan 2015 yılı içerisinde 110.162.231,99 TL Tahsil edilmiş olup, 2016 yılına 34.657.154,75 TL tahakkuk devretmiştir.

 

 1. GİDERLER

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ncu maddesinde Belediyenin gelirleri şu şekilde belirlenmiştir:

a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

    d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

    e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

     f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

     g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.

     h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

       j) Dava takip ve icra giderleri.

     k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

     l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

     m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

        n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

    o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

    p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

     r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

     s) İmar düzenleme giderleri.

     t) Her türlü proje giderleri.

 

Komisyonumuzun Silivri Belediye Başkanlığı‘na ait Giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda gösterilmiştir:

 

 1. GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ:

 

GİDERİN TÜRÜ

ÖNGÖRÜLEN GİDER

GERÇEKLEŞEN GİDER

ORAN

%

 

01-Personel Giderleri                  

27.302.000,00

27.706.472,97

101,48

 

02-Sosyal Güvenlik Kur.

4.352.000,00

4.498.739,67

103,37

 

03-Mal ve Hizmet Alımı            

75.086.000,00

65.758.129,78

87,57

 

04-Faiz Giderleri                           

3.000.000,00

8.434.462,65

281,15

 

05-Cari Transferler

5.188.000,00

1.921.166,04

37,03

 

06-Sermaye Giderleri                 

32.102.000,00

14.970.258,05

46,63

 

07-Sermaye Transferleri                  

670.000,00

755.000,00

112,68

09-Yedek Ödenekler                   

9.100.000,00

----

----

TOPLAM

156.800.000,00

124.044.229,16

79,11

 

 
 1. SONUÇ

 

a.TESPİTLER

 
 • 2015 Yılına ait 4095 adet ödeme evrakı aylar itibariyle tek tek komisyonumuzca incelenmiştir.

 • Komisyon çalışması sırasında çeşitli ödeme belgeleri ile ilgili olarak Harcama Yetkililerinin bilgisine başvurarak bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulan konularda komisyonumuz bilgilendirilmiştir.

 • Kurumun Muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerin günü gününe kaydının yapıldığı, Mahalli İdareler harcama belgeleri Yönetmeliğe uygun belgelerin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 • Damga vergisi, gelir vergisi ve karar pulu kesintilerinin yasalara uygun şekilde yapıldığı ve ilgili vergi dairelerine beyan edildiği, SGK ve Vergi Dairesine beyannamelerin düzenli olarak verildiği tespit edilmiştir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yapılandırmanın devam ettiği tespit edilmiştir.

 • Tek tek ihale dosyaları incelenmiş olup; usule uygun olduğu tespit edilmiştir.

 • Kira gelirlerinin 2014 yılına göre artış gösterdiği tespit edilmiştir.

 • Ödeme emri belgeleri incelendiğinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği, ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği görülmüştür.

 

b.ÖNERİ-DİLEK VE TEMENNİLER

 

 • Belediyemiz vadesi geçmiş olan daha etkin yöntemler ile alacak takibi yapılması ve bu konuda kurumumuzun kullanabileceği tüm  yasal yolların kullanılması gerekmektedir. Belediyemizin daha rahat maddi     çizgide olması amacıyla etkin tahsilat yöntemlerinin uygulanmasına dair iradenin kararlılıkla ortaya konulması, yapılacak alımlarda teknik özelliklerin birim bazlı ve daha açıklayıcı formlarla hazırlanması,

 • Vergi ve diğer gelir kalemlerinde tahsilat tahakkuk oranının düşük olduğu, bu oranın arttırılması için mükelleflere ve borçlulara tebliğlerin zamanında yapılması,

 • 22/d alımlarında yeterli katılım sağlanamadığından ilanın ve duyurunun İnternet ortamında, e-belediye sistemiyle yapılması,

 • Doğrudan temin yolu ile yapılan mal ve hizmet alımlarında rekabeti arttırıcı ortam oluşması için üç fiyat teklifinden daha fazla teklifin alınmasına itina gösterilmesi ve yaptırılan işlere farklı firmaların girmesine de olanak sağlanması,

 • Mal ve hizmet alımlarında tekliflerin bölgede kayıtlı Silivri Birleşik Esnaf Sanatkarlar Odası ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası bilgilerinden yararlanarak yapılması,

 • Bütçe kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanılması belediyemiz maddi imkanları göz önünde bulundurularak tasarrufa yönelerek cari giderlerin azaltılması,

 • Yapılacak alım ve yapım işlerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığı ile ihale yapılması,

 • Yapım işleri ihalelerinde dosyalarına yapım işinin uygulandığına dair fotoğraf konulması,

 • Para cezalarındaki caydırıcılık amacı da dikkate alınarak, para cezalarının ilgili mali yılı içinde tahsili cihetine gidilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise tahsili için gerekli işlemlerin yapılması,

 • Belediyeye bağlı iktisadi işletmelerin daha verimli kullanılabilmesi için gerekli özenin gösterilmesi,

 • Belediyemizin envanterinde kayıtlı amortisman ömrünü yitirmiş ekonomik açıdan masraflı araçların yenilenmesi,

 • Personel ile ilgili işlemlerde ve düzenlenecek evraklarda ilgili Kanun ve Yönetmeliklere riayet edilmesi, hesap verilebilirliğe dikkat edilmesi, kamu zararına yol açılmamasına;

 • İdari para cezaları ve yargı kararları neticesinde ödenecek ceza ve tazminatlarda, personel hata-ihmal ve kusurundan kaynaklanan durum varsa ilgililerden tahsili yoluna gidilmesi Komisyonumuzun ortak önerisidir.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisi’nce oluşturulan komisyonumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amacına yönelik olarak, Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiştir.

 

İş bu rapor onbir sayfa olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilerek Silivri Belediyesi Meclis Başkanlığı’na arz olunur. 30.03.2016

 

Zafer BIYIKLI

Saadet GENCOĞLU  

Figen YILDIZ

Komisyon Başkanı                                           

Üye

Üye

     

Mutlu BOZOĞLU

 

Harun TÜFEKÇİ

Üye

 

Üye