1. Ayrıştıran Değil, Birleştiren Belediyecilik

Güçlü politika ve hedeflerde birleştirmek ve bir arada yaşama kültürünü pekiştirmek Silivri Belediyesi’nin birleştirici belediyecilik anlayışının esasını oluşturur.

Bu amaca yönelik olarak; Belediyemiz, hizmet çeşitliliği ve alanı itibariyle yöre halkının bütününü kucaklamak için kararlıdır.  

 

2. Devletle Vatandaşı Buluşturan Belediyecilik

Belediyeler;  vatandaşla her an iç içe, yüz yüzedir,  Devlet -vatandaş ilişkilerinin tanziminde öncelikli   ve belirleyici olan hizmet birimlerini bünyelerinde barındırmaları dolayısıyla  “devlet ile vatandaşı buluşturma” hedefinin temelini oluşturmaktadır. Belediyelerin devlet ve vatandaş ilişkisini düzenlemedeki sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak:  Seçilen ve seçen ilişkisinin yanı sıra, hizmeti sunanla, hizmeti alan arasındaki yakınlığın ve ortak yaşam alanı bağının kurularak kuvvetlendirilmesine çalışılacaktır.
 

3. Kentle Kentliyi Buluşturan Belediyecilik

Kentiyle, kenti buluşturmak; kentte bulunan sosyal, sportif ve kültürel hayatı kentlinin kolay ulaşabileceği, içinde yer alabileceği şekilde düzenlemek; bu düzenlemede  kentlinin  değer  almasını  sağlayarak  kenti birlikte kurmak ve yaşamaktır.

 Bu yaklaşım;

- Kentlinin kendi tüm unsurları ile yaşayabilmesini,  kendisini  kente  ve  kenti  kendisine ait hissetmesini,

- Sosyal  hayatını  kent imkanları kurgulayabilmesini,

- Kentin   sosyal    ve  kültürel  hayatına  kendi  varlığı  ile  destek  ve dinamizm sağlayabilmesini,

- Milli ve manevi değerleri esas alan özgün bir kent kültürü oluşturarak, kentlinin kent ile bütünleşmesini amaçlayan bir yaklaşımdır.
 

4. Planlama ile Uygulamayı Birleştiren Belediyecilik

Hazırlanan planlar doğrultusunda bütün  kaynakların   en   iyi  şekilde  kullanılması  ve   gerçekleştirilmesi; planlama ile uygulamanın doğru bir biçimde birleştirilmesi anlayışımızın temelidir.

Bu amaca yönelik olarak; Kent  planlarının; gelecek nesillere yaşanabilir, kültürel dokusu korunmuş,  çevreyle uyumlu ve altyapısı tamamlanmış şehirler bırakacak şekilde yapılması esas olacaktır.

Belediyemiz; gerek faaliyet alanları ve gerekse istihdam konularındaki hedeflerini, ihtiyaç ile imkân dengesini gözeterek, doğru veriler üzerine planlayacak ve tüm planlarını koordinasyon içinde gerçekleştirecektir.
 

5. İş ile Aşı Birleştiren Belediyecilik

İnsanın ekonomik açıdan kendine yetebileceği kendi özgüvenini toplum içindeki varlığını ortaya koyabileceği, kendisinin ve ailesinin hayatı ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir iş sahibi olması “iş ile aşı birleştiren” belediyecilik anlayışının esasını oluşturmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak; Yeni iş yatırım imkanlarına kapı aralayacak,  yapılan harcamaları geri kazanmaya ve geliştirmeye uygun   tesislerin  kurulup  hizmete  sunulması  büyük  önem  arz  etmektedir. Dolayısı ile başta sanayiciler KOBİ’ler ve esnaf olmak üzere tüm üreticilere destek olunacak, ihtiyaç duydukları mesleki alanlarda nitelikli eleman teminine katkıda bulunulacaktır.
 

6. Hizmet ile Toplumsal Faydayı Birleştiren Belediyecilik

Belediyeler,  vatandaşların   günlük  hayatlarını   kolaylaştırmalı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularını canlı tutmalıdır. Tüm hizmetlerde israfın önlenmesi ile verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasına önem verilmelidir. Hizmet üretirken karlılığı değil vatandaşın, rahatını,  huzurunu ve sağlığını amaçlayan bu yaklaşım, “hizmet ile toplumsal  faydayı  birleştirmenin” esasını teşkil etmektedir.

Bu amaca yönelik olarak; Hizmetlerin belirli bir maliyeti bulunsa da, belediyelerin, insanlarımızı ‘müşteri’ olarak algılamaları ve hizmetlerini bu şekilde doğru ve insani bir yaklaşım olamaz. Ayrıca sosyal devlette hiçbir sıfat, vatandaş olma sıfatından üstün değildir:
 

7. Geçmiş ile Geleceği Birleştiren Belediyecilik

Şehirleri geleceğe hazırlama ve yarınları planlama sorumluluğu üstlenmiş en önemli hizmet birimleri olan yerel  yönetimlerin,   kentin  tarihini,  kültürel,  çevresel değerlerini ve dokusunu koruyup geleceğe taşıması , “geçmiş ile geleceği birleştiren belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.Unutulmamalıdır ki, geçmişi olmayan bir şehrin,  geleceği de olamaz.

Bu amaca yönelik olarak; Hedefimiz,  insanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılarken kentimizin: tarihi, kültürü ve doğal çevresi ve kısacası bütün güzellikleri ile geliştirip, zenginleştirecek anlayışı hâkim kılmaktır.

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin kirlenmesini, tahrip edilmesinin ve yok olmasını önlemek için, çevre ve kentleşme konusuna: bilimi ve aklı esas alan: tarihimiz, kültürümüz, inançlarımız ve milli menfaatlerimizle çatışmayan bir bakış açısıyla yaklaşacağız.
 

8. Estetikle Doğallığı Birleştiren Belediyecilik

Belediyelerin tarihi ve doğal dokuyla uyumlu, estetik bir yapıya ve ruha sahip şehirler oluşturarak, insanımızı en iyi şekilde yaşatabilmesi, belediyecilik esaslarımızdandır. Belediyelerin, estetik ve sanatı önemseyen bir yaklaşımla tarihi ve doğal dokuyu koruyarak, kenti, halkına ilham veren, yaşama sevinci sağlayan bir yapıya büründürmesi ve kentin doğal güzelliklerini ortaya çıkarması, estetikle doğallığı birleştirme anlayışımızın esasını oluşturur.

Bu amaca yönelik olarak; Şehirlerimizi beton yığınlarına dönüştüren, estetikten yoksun, şehir planlamasından bihaber; her türlü yağma ve talana kapı aralayan “rantçı ve makyajcı” zihniyetlere asla geçit verilmeyecektir. Ekonomik ve sosyal politikalar ile çevre politikası arasında uyumlu kalkınma gerçekleştirilirken insan sağlığı, ekolojik dengesi, kültürel, tarihi ve estetik değerler korunacaktır.
 

9. Dürüstlükle Çalışkanlığı Birleştiren Belediyecilik

Kentin ve kentlinin önceliklerini göz önüne alarak planlı bir çalışmayla hizmet üretmek ve her safhada hesap verebilir ve şeffaf olmak, dürüstlükle çalışkanlığı birleştirmenin açık ifadesidir.

Belediyecilik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kamu görev ve sorumluluğu üstlenenler halka karşı hesap vermek zorunda oldukları kadar, görevleri sonrasında milletin hafızası olan tarihe karşı da sorumludurlar. Belediyeler kent yönetiminde yer alan kişilerin halkın çıkarlarını her şeyin önünde tutmaları bir erdem değil, olmazsa olmaz bir sorumluluktur.

Bu amaca yönelik; Siyasi hesap verebilirliğin arttığı, bütçeleme sürecinin şeffaf ve açık hale geldiği, bürokratik işlemlerin ez aza indirgendiği ve yolsuzlukların olmadığı bir yönetim sağlanması temel ilkelerimizdendir.
 

10. Aile ile Konutu Birleştiren Belediyecilik

İnsan haklarının gereği olarak; Herkesin insanca yaşayabileceği bir konutunun bulunması, Her bireyin kendisine rahat ve huzurlu hissettiği bir ortamda ve kentin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak yaşaması aile ile konutu birleştiren belediyecilik anlayışımızın temelini teşkil etmektedir.

Bu amaca yönelik olarak; dar ve sabit gelirli vatandaşların konut edinebilmesi için uygun yöntemler ve finansman modelleri bulunacak, Muhtaç ve kimsesizler ile dar gelirliler için sosyal konutlar üretilmesine öncelik verilecektir.

Konut ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra mevcut konut stokuna ilişkin niteliklerin yükseltilmesi amacıyla yenileme projeleri de hayata geçirilecektir. Konut talebinin karşılanabilmesi amacıyla yeterli ve ucuz arsa teminine önem verilecektir. 
 

11. Afete Karşı Tedbir Üreten Belediyecilik

Afetlerin kaçınılmaz olduğu bilinciyle

- Kent ile çevresini bir bütün olarak ele almak,

- Her türlü afet öncesine, anına ve sonrasına yönelik tedbirleri belirlemek,

- Alt yapı hazırlığı ve afet yönetim planları oluşturmak,

 Afet için tedbir üreten belediyeciliğin esasını oluşturmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak; Her türlü yapılaşmanın, coğrafi ve jeolojik etütleri tamamlanacak,  başta deprem olmak üzere  Sel, heyelan ve diğer afetlere karşı güvenli alanlarda kurulması sağlanacak , mevcut yerleşimlerde ise bu doğrultuda kentsel yenileme projeleri uygulanacaktır.
 

12. Kenti Sağlıklı Çevre ile Buluşturan Belediyecilik

Temiz ve sağlıklı bir çevrede YAŞAMAK HER İNSANIN TEMEL HAKLARINDAN BİRİDİR. Çevre sorunlarını; kalkınma – çevre koruma ikilemi yerine, akılcı bir koruma, kullanma ve geliştirmeyi öngören, sürdürülebilir kalkınma modeliyle aşmak doğru bir yöntemdir. Bu sayede gelecek nesillere temiz, yaşanabilir, doğal ve kültürel değerleri korunmuş bir çevrenin bırakılması, sağlıklı çevre ile kenti buluşturma yaklaşımımızın esasını teşkil etmektedir.

Bu amaca yönelik olarak; Doğal zenginliklerimize toplum olarak sahip çıkma anlayışının kuvvetlenmesi için, çevre duyarlılığı geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu maksatla her türlü medya araçlarından  yararlanılacak  ve eğitim etkinlikleri düzenlenecektir.
 

13. Kentli ile Sağlığı Buluşturan Belediyecilik

Sağlık hizmetleri, toplumun her kesiminin kolayca ulaşması gereken, sosyal hayatın, ekonominin, üretimin ve toplumsal gelişmenin en temel ihtiyacıdır. Sağlık hizmetlerinin verilmesi kolaylaştırmak için; ulaşım, iletişim ve bilgilenme desteğinin sağlanması “ toplum ile sağlığı birleştirme “ yaklaşımının esasını oluşturur.

 Bu amaca yönelik olarak; Sağlığın geliştirilmesi için;  Ortam hazırlamak, sağlık risklerinden korumak, Sağlık hizmetlerine kolay ulaşım sağlamak ve sağlık sorunlarının sonucunda ortaya çıkan engellere  rağmen rahat ve güven içinde bir yaşamı temin etmek yerel yönetim olarak  en temel görevlerimiz arasındadır.
 

14. Üretici ile Pazarı Buluşturan Belediyecilik

Üretimin desteklenmesinin yanı sıra, üretilen hizmet ve ürünlerin kolayca Pazar bulması, üreticinin üretime daha çok yönlendirilmesi yoluyla istihdamın ve yeni üretim teknolojilerinin desteklenmesi “üretici ve pazarı” birleştirme anlayışının temelini oluşturmaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak; Yerel üreticinin rekabet koşulları artırılarak, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde; yörenin tanıtımına, kalkınmasına imkân verecek, kaynak üretimine yardımcı olacak düzenlemeler yapılacaktır. Vatandaşımızın ürettiği hizmet ve ürünlerin, birbirini destekleyecek şekilde yerel ve dış pazarlarda yer alması için altyapı ve organizasyon sağlanacaktır.
 

15. Teknoloji ve Yenilikçiliği Birleştiren Belediyecilik

Gelişen teknolojinin kenti zenginleştirecek, kent yaşamını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlere dönüştürülmesi “teknoloji ve yenilikçiliği birleştirmenin” esasını teşkil etmektedir. 

Bu amaca yönelik olarak; Kentin yönetim bilgi sistemi güçlendirilecek, kentin coğrafi, beşeri ve fiziki yapısı ile ulaşım, haberleşme ve diğer hizmet ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yapılması, afetlere karşı duyarlı olunması sağlanacaktır. Yaşanabilir bir kent oluşturabilmesi için, çağdaş donanımlı konut alanları yanında gerekli altyapıya sahip, teknoloji ve sanayi bölgeleri ile mali ve ticari merkezler oluşturulacaktır. Teknoloji ve sanayinin birlikte değerlendirildiği altyapılar tesis edilecek, teknolojinin yenilikçi bir yaklaşım ile kente yansıtılması sağlanacaktır.
 

16. Fikir ile Yatırımı Buluşturan Belediyecilik

Yeni fikirlerin üretilmesine ortam hazırlanarak,  bu fikirlerin yatırımcı ile buluşturulup iş ve yatırıma kapı aralanması, yatırımın arttırılması için imkân sağlanması ve yeni fikirlerin bu yatırımlara yön vermesi “ fikir ve yatırımı birleştirme “ yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Ayrıca: Fikir sahibi ile yatırımcıyı, yatırımcı ile yatırım teşviklerini ve yatırım imkânlarını birleştirmek, bilginin ve fikrin yaşama geçirilmesine öncülük etmek, fikir ile yatırımı buluşturma amacını en iyi şekilde ifade etmektedir. 

Bu amaca yönelik olarak: Özel sektörün güçlendirilmesi, girişimcilik ve rekabet ruhunun geliştirilmesi, bölgesel ve makro politikaların ahenk içinde yürütülmesi ve yerel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması sağlanacaktır.
 

17. Hayatla Eğitimi Birleştiren Belediyecilik

Eğitim; insanın kendisini, kültürünü, dünyayı, bilimi ve mesleğini tanımasını, gelişen dünyaya ve sonraki nesillere tarihini ve bilgi birikimini taşımayı sağlayan, bir insanın sürekliliğini sağlayan çok önemli bir toplumsal eylemdir.

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile mesleğe, iş hayata yönelik tüm eğitim kaynaklarına her yaştan insanın ulaşabilmesi destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak “ hayatla eğitimi birleştirme “ yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.  

Bu amaca yönelik olarak: bilgi sahibi kişiler ile bilgiye ihtiyaç duyanlar bir araya getirilerek bilginin büyüyerek gelecek nesillere aktarılmasına destek verilecektir. Belediyemiz;  eğitimi, eğitim veren kuramları eğitime katkı veren tüm kesimleri kendi görev ve yetki alanımız  dâhilinde destekleyecek ve onlarla işbirliği içinde olacaktır.
 

18. Kenti Bilimle ve Sanatla Buluşturan Belediyecilik

Bilimsel gelişmelerin ve sanattaki yeniliklerin, kentlinin yaşamına katılması, kentlinin bu gelişimlerden en kısa sürede ve en uygun şekilde faydalanmaya başlaması “ Kenti Bilim ve Sanatla Buluşturma “ anlayışının esasını oluşturmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak;  Bütün bilimsel çevreler ile işbirliği içinde olmak, üniversitelerin ve bilimsel üretim yapan tüm kesimlerin desteğini almak ve onların çalışmalarını desteklemek suretiyle; Kentliyi ve kenti bilimsel üretimin somut örnekleri ile tanıştırmak, Bilginin ve bilimin hayatı kolaylaştırmasına öncülük etmek,  Kenti, sanatın üretildiği, sergilendiği ve desteklendiği bir ortama kavuşturmak en önemli görevlerimiz arasında yer alacaktır.
 

19. Kentleri Engelsizleştiren Belediyecilik

Fiziksel ve sosyal özellikleri nedeniyle kentte yaşayan kişilerin yaşantılarını zorlaştıran, kentin altyapı ve hizmetlerinden kaynaklanan bütün “ kent engelleri “ni ortadan kaldırma hedefi , “ kentleri engelsizleştiren “ belediyecilik yaklaşımının esasını oluşturmaktadır.

Bu anlayışta; herhangi bir engelin sadece kişilerin fiziksel veya sosyal özelliklerinden değil, aynı zamanda kentin mevcut yapılanmasından da kaynaklandığı göz önüne alınmaktadır.

Bu amaca yönelik olarak; Belediyemiz kenti ve sosyal hayatı tüm engelleri göz önüne alarak düzenleyecek ve  bu konuda üretilen çözümlere, sorunu yakından yaşayan vatandaşlarımızın katkısını da alarak, ortak akıl hareket edecektir.
 

20. Dayanışma ve Huzuru Sağlayan Belediyecilik

Toplumu meydana getiren bireylerin sosyal ve psikolojik sağlığını en çok etkileyen, kişilerin özgüvenlerine ve aidiyetlerine olumsuz etki eden rahatsızlıklarını, dayanışma kültürünü geliştirerek huzura dönüştürmek, ”dayanışma ile huzur üreten belediyecilik” anlayışının temelini teşkil eder.  

Bu amaca yönelik olarak; Kentin fiziksel ve sosyal hayatının, kişiler arası dayanışmayı, Sevgi ve saygıyı artıracak şekilde düzenlenmesine öncelik verilecektir. Kentin haberleşme, ulaşım ve diğer bütün altyapı ihtiyaçları kişisel huzur ve toplumsal dayanışmayı sağlayacak şekilde planlanacak ve bu bakış açısı ön planda tutulacaktır.  Toplumun aile ve bireylerden oluştuğu göz önüne alınarak, her kesimden bireylerin bu huzur ve dayanışma içinde yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.